موضوعات در اپتیک :: پانیذ


موضوعات در اپتیک

درخواست حذف این مطلب
اپتیک شاخه ای از فیزیک است که شامل رفتار و خواص نور است، از جمله تعامل با ماده و ساخت ابزارهایی که از آن استفاده می کنند یا تشخیص می دهند. اپتیک معمولا رفتار نور مرئی، فرابنفش و مادون قرمز را توصیف می کند. از آنجا که نور یک موج الکترومغناطیسی است، دیگر انواع اشعه الکترومغناطیسی مانند اشعه ای ، مایکروویو و امواج رادیویی خواص مشابهی را نشان می دهند.